Zobrazit všechny výsledky...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Zářijový vánek v našem skladu. Dala jsem do akce řadu šarží, abychom to tu provětrali a udělali místo pro nové šarže pro vánoční nákupy. Udělejte si radost z akční nabídky. Objednejte zboží za min. 1500 Kč a přibalíme citronovou trávu. Přidejte si ho v košíku.

Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Imperi Digital s.r.o.,

 • se sídlem Turnovská 942/7, 466 01 Jablonec nad Nisou (neslouží pro příjem balíčků)
 • s místem expedice zboží Havlíčkova 289, 285 31 Nové Dvory (slouží pro příjem balíčků)
 • identifikačním číslem: 06066321, DIČ: CZ06066321 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, se spisovou značkou C 39558, zastoupené jednatelkou Pavlou Rychtářovou, (dále jen „prodávající“)
 • kontaktními údaji: eshop@aromatics.cz, +420 775 584 423

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé nákupem zboží nebo služeb (dále jen „produkty“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod (e-shop) je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese aromatics.cz (původně prostemiluju.cz, eshop.dify.cz, případně dify.cz) (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Předmětem prodeje jsou zejména esenciální a rostlinné oleje, hydroláty, doplňky stravy, difuzéry, kosmetika, kosmetické suroviny a doplňkový sortiment. Nabízené digitální produkty a jejich prodej jsou upraveny Obchodními podmínkami pro poskytování digitálního obsahu.

1. 2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkty od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1. 3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1. 4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1. 5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2. 1 Objednávka se uzavírá přímo přes webové rozhraní, bez registrace nebo s registrací.

2. 2 Při registraci je vytvořen a zpřístupněn uživatelský účet. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Uživatelský účet může být automaticky vytvořen a zpřístupněn i u některých typů produktů, viz jejich specifikace.

2. 3 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2. 4 Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2. 5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3. 1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. 2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny produktů jsou konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. 3 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Kupující usazený v jiné zemi EU je povinen uvést správně svoji skutečnou adresu, aby prodávající mohl správně plnit své povinnosti z této skutečnosti vyplývající.

3. 4 Pokud je produkt označen jako e-book a vyobrazen jako kniha, jedná se pouze o ilustrační vyobrazení. Takový produkt je poskytován pouze v elektronické podobě elektronickou cestou.

3. 5 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České nebo Slovenské republiky.

3. 6 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném produktu (objednávaný produkt „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny
 • další údaje nezbytné k doručení produktu

3. 7 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které v rámci nákupního procesu kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce odeslané kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3. 8 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3. 9 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3. 10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. 1 Cenu produktu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2701214887/2010 vedený u společnosti Fio banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně kartou nebo dalšími bezhotovostními způsoby nabízenými platební bránou poskytovanou a technicky zajišťovanou společností ComGate Payments, a.s

4. 2 V případě platby bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je splatnost 7 dnů. Kupující je povinen uhradit kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zásilky.

4. 3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4. 4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li uvedeno jinak.

4. 5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu v okamžiku úhrady objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. 6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3. 8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4. 7 V případě procentuální slevy na objednávku (tj. procentuální slevy na všechny produkty objednávky) je sleva zpravidla uvedena souhrnně na konci objednávky. V případě reklamace nebo odstoupení od smlouvy se aplikovaná procentuální sleva individuálně zohlední v ceně konkrétního produktu – tedy nepoužije se plná cena, ale cena finální po aplikaci příslušné slevy, kterou kupující reálně za produkt zaplatil.

4. 8 Jestliže kupující získal dopravu zdarma tím, že splnil určité podmínky (například učinil objednávku v určité výši), a později odstoupí od smlouvy a podmínky pro získání dopravy zdarma pominou, má prodávající právo kupujícímu doúčtovat cenu dopravy dle aktuálního ceníku.

4. 9 U zlevněného zboží, včetně zboží s postupným zvyšováním slevy, se jako původní cena vždy uvádí standardní maloobchodní cena, za kterou je zboží standardně nabízeno.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

5. 1  Součástí objednávkového procesu je výběr metody dodání. Kupující může volit z těchto možností:

 • dodání na výdejní místo Zásilkovny (v rámci ČR i Slovenska)
 • dodání na výdejní místo GLS Parcelshop (v rámci ČR i Slovenska)
 • dodání na adresu určení prostřednictvím GLS (v rámci ČR i Slovenska)
 • dodání na adresu určení prostřednictvím PPL s možností změny na výdejní místo Parcelshop (v rámci ČR)

5. 2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující nepřevezme zboží, porušuje kupní smlouvu. Nepřevzatá zásilka se po vrácení prodávajícímu dopravcem uloží, dokud se kupující a prodávající nedomluví na podmínkách dalšího odeslání zásilky. Zásilka se u prodávajícího uloží po dobu 60 dnů, u produktů s kratší dobou spotřeby se tato doba může zkrátit na 21 dní. Prodávající je po dobu skladování zásilky oprávněn účtovat skladné ve výši 8 Kč vč. DPH za započatý den. V případě, že nakonec nedojde k převzetí zásilky kupujícím, včetně případu vypršení lhůty pro uložení, kupující z titulu porušení smlouvy uhradí prodávajícímu náklady související s vychystáním zásilky ve výši 45 Kč vč. DPH a se zpracováním vratky ve výši 38 Kč vč. DPH. Částka odpovídající součtu skladného, vychystání zásilky a zpracování vratky bude započtena proti přijaté úhradě objednávky. Stejným způsobem bude započtěno i realizované dopravné.   

5. 3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. 4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. 5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5. 6 Elektronický obsah je dodán kupujícímu výhradně elektronickou formou v okamžiku, kdy je kupní cena připsána na účet prodávajícího nebo v okamžiku, kdy je připsání registrováno systémem spravujícím distribuci digitálního obsahu. Vzhledem k charakteru produktu nevznikají náklady na jeho dodání.

5. 7 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6. 1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil. Zapečetěným obalem se rozumí zejména obal opatřený bezpečnostním kroužkem, samolepkou nebo folií. V případě pochybností kupujícího, zda od smlouvy odstoupit může, nebo ne, lze kupujícímu doporučit kontaktovat prodávajícího.

6. 2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupením od kupní smlouvy se rozumí sdělení této skutečnosti prodávajícímu prostřednictvím některého z jím uvedených komunikačních kanálů. 

6. 3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. 4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. U produktů, u kterých zákon stanovuje výjimky pro nárok na odstoupení, zejména u produktů v zapečetěném obalu, si prodávající vyhrazuje právo peněžní prostředky vrátit až v okamžiku, kdy mu je zboží fyzicky vráceno a má tak možnost si ověřit, že s obalem nebylo manipulováno a nebyla poškozena jeho zapečetěnost.

6. 5 Kupující bere na vědomí, že během lhůty pro odstoupení bude s produktem nakládat takovým způsobem a v takovém rozsahu, jaký by odpovídal seznámení se s produktem v kamenné prodejně. Zboží zasílá prodávajícímu ve stejném stavu, ve kterém ho od prodávajícího dostal. U znečištěného či poškozeného zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst náklady na uvedení zboží do původního stavu proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V takovém případě prodávající informuje kupujícího o předběžné kalkulaci nákladů. V případě, že prodávající už nemůže zboží do prodeje vrátit jako nové, ale jako použité za sníženou cenu, má právo započíst částku, o kterou se snížená cena odlišuje od ceny původní, proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. 6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. 7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. 8 Pokud má kupující zájem odstoupit od smlouvy pouze „částečně”, tedy pouze u některého produktu/produktů z jedné objednávky, tuto možnost má. V tomto případě se kupujícímu vrací dopravné pouze v případě, že by dopravné za zbylé zboží, které si ponechává, by bylo nižší, než dopravné za kompletní objednávku včetně vraceného zboží. Jednat se může zejména o objednávky, u kterých se dopravné počítá dle hmotnosti. I u tohoto „částečného odstoupení” platí bod 6. 7, tedy že pokud po částečném odstoupení kupující již nesplňuje podmínky pro získání dárku či jiné výhody, na tento dárek či výhodu již nemá nárok.   

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7. 1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7. 2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující produkt převzal:

 • má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy prodávajícím prováděné,
 • se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7. 3 Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující po objevení vady kontaktuje prodávajícího ohledně dalšího postupu.

7. 4 Ustanovení uvedená v čl. 7. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7. 5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího elektronicky na adrese eshop@aromatics.cz nebo na telefonním čísle +420 775 584 423.

7. 6 Prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace – kdy reklamaci přijal, co je jejím předmětem, jakým způsobem se bude vyřizovat, a to společně s kontaktními údaji kupujícího. Po ukončení reklamačního řízení vystaví potvrzení o závěru reklamačního řízení.

7. 7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady mohou být upraveny reklamačním řádem prodávajícího.

7. 8 Adresa pro doručování reklamovaného zboží: Havlíčkova 289, 285 31 Nové Dvory. Společně s reklamovaných zbožím kupující přiloží informaci s číslem objednávky, aby prodávajícímu umožnil rychlejší zpracování reklamace.

8. DIGITÁLNÍ OBSAH

8. 1 Pokud je u položky uvedeno, že se jedná o e-book či jinou formu digitálního obsahu, vztah se neřídí těmito obchodními podmínkami, ale Obchodními podmínkami pro poskytování digitálního obsahu.

8. 2 Pokud není uvedeno jinak, je v těchto případech zpřístupněn digitální obsah a není předmětem smlouvy zaslání materiálu ve fyzické podobě, a to ani v případě, že byl například e-book pro ilustrační účely vyobrazen jako kniha. U některých produktů se však může jednat o kombinaci fyzického produktu a digitálního obsahu. Taková skutečnost je jasně definována v detailech produktu.

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

9. 1 Veškerý obsah webových stránek i doprovodných materiálů je chráněn autorským právem.

9. 2 Případné další využití obsahu může být umožněno licenční smlouvou, kterou je možné sjednat individuálně.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10. 1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a GDPR.

10. 2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10. 3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10. 4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

10. 5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10. 6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10. 7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10. 8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10. 9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. 10 Další podrobnosti ke správě osobních údajů jsou uvedeny na samostatné stránce.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11. 1 Informace o zpracovávání osobních údajů, včetně pravidel pro zasílání obchodních sdělení a využívání cookies, poskytuje dokument Ochrana osobních údajů a využívání cookies.

12. DORUČOVÁNÍ

12. 1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

13. 1 Kupujícímu vzniká právo užívat produkt zaplacením jeho celé kupní ceny.

13. 2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13. 3 Prodávající má právo požadovat po kupujícím dodatečné informace potřebné ke správnému určení místa plnění, a to zejména v případě, kdy je místem plnění místo nacházející se mimo Českou republiku. Tyto informace prodávající potřebuje ke správnému stanovení vlastní povinnosti vůči finančnímu úřadu.

13. 4 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@aromatics.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

13. 5 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím
z kupní smlouvy.

13. 6 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13. 7 Prodávající je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13. 8 Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13. 9 Kupující má možnost při doručení produktu zařazeného mezi elektrozařízení odevzdat prodávajícímu bezplatně použitý kus elektrozařízení stejného typu. Pokud se pro toto rozhodne, kontaktuje prodávajícího prostřednictvím emailu na adrese eshop@aromatics.cz, a na základě toho dostane informace o dalším postupu a prodávající zajistí zpětný odběr.

14. DALŠÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14. 1 Design obalu produktů nemá vliv na samotné vlastnosti produktu. Prodávající si vyhrazuje právo doručit zboží, jehož obal, zejména pak design krabičky a etikety, neodpovídá vyobrazení na webových stránkách.

14. 2 Recenze (hodnocení) uveřejňované na webu mohou pocházet od registrovaných uživatelů, kteří produkt zakoupili. V takovém případě je u recenze uvedeno, že pochází od ověřeného zákazníka. Recenze mohou pocházet i od zákazníků, kteří nakoupili bez registrace. U všech recenzí je možné v případě potřeby z administrátorského rozhraní ověřit, zda byly poskytnuty osobou, která daný produkt skutečně zakoupila. Prodávající si vyhrazuje právo prověřovat, zda recenze pocházejí od skutečných zákazníků a odstraňovat recenze či jiné příspěvky na webu, které nepocházejí od osoby, která produkt zakoupila, a nebo nesou známky spamu – zejména odkazy na jiné webové stránky, příspěvky obsahující vulgární výrazy či jiný nevhodný obsah.

14. 3 Volbou práva dle čl. 1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14. 4 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14. 5 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14. 6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14. 7 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14. 7 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty eshop@aromatics.cz, která je primárním kanálem komunikace. Adresa pro doručování: Havlíčkova 289, 285 31 Nové Dvory. Zaslání jakékoliv zásilky na adresu prodávajícího musí předcházet emailová nebo telefonická komunikace.

V Jablonci nad Nisou dne 1. 10. 2023.

Příloha: Odstoupení od kupní smlouvy během 14 dní po přijetí produktu.

Předchozí verze:

platná od 19.03.2023 do 30.09.2023 včetně ke stažení zde

platná od 06.01.2023 do 18.03.2023 včetně ke stažení zde.

platná do 05.01.2023 včetně zde

Možnosti dopravy

Balíčky odcházejí každý všechní den kolem poledne a zpravidla stihneme odeslat i objednávky z téhož dopoledne. Víme, že rychle doručený balíček potěší.

Česká republika
Slovensko